Appointment and removal of Standing Committee of Harbin Municipal People’s Congress

2022-04-25 0 By

List of Appointment and Removal of Standing Committee of Harbin Municipal People’s Congress (adopted at the 44th Meeting of the Standing Committee of the 15th Harbin Municipal People’s Congress on February 16, 2022)Yin Xifeng was appointed director of the Municipal Public Security Bureau.Yin Chengyun was appointed director of the Municipal Bureau of Veterans Affairs;Jia Hongtao was appointed director of the Municipal Audit Bureau.Chi Youyong was appointed director of the Municipal Business Environment Construction Supervision Bureau.Appointment: Lou Yanjiang was appointed deputy Director of the Municipal Supervisory Commission.Chen Xiping was vice president, member of the Judicial Committee and judge of the Municipal Intermediate People’s Court.Wang Gang is the chief judge of the First Criminal Trial Division of the Municipal Intermediate People’s Court.Su Lei was the president of the second Criminal Trial Division of the Municipal Intermediate People’s Court.Wang Quan was the chief judge of the Fourth Civil Trial Division of the Municipal Intermediate People’s Court.Guan Bing was the chief judge of the Fifth Civil Trial Division of the Municipal Intermediate People’s Court.Wu Lihui was president of the Liquidation and Bankruptcy Division of the Municipal Intermediate People’s Court.Kong Xiangqun was the chief judge of the First Administrative Trial Division of the Municipal Intermediate People’s Court.Fan Xiaojun was president of the Second Administrative Trial Division of the Municipal Intermediate People’s Court.Zhong Zhi was the head of the first court of the Municipal Intermediate People’s Court.Peng Huajie is the president of the Second Executive Division of the Executive Board of the Municipal Intermediate People’s Court.Tao Chuangui was the chief judge of the First Civil Trial Division of the Municipal Intermediate People’s Court.Liu Jianmin was president of the Second Civil Trial Division of the Municipal Intermediate People’s Court.Zheng Jialong was president of the Third Civil Trial Division of the Municipal Intermediate People’s Court.Ma Rui is the chief judge of the First Court of Trial Supervision of the Municipal Intermediate People’s Court.Li Shaobo, Li Jinlu, Sui Haibin and Wang Shouchun were judges of the Municipal Intermediate People’s Court;Zhang Peng, Liu Yang and Xu Jilei were members of the Procuratorial Committee of the Municipal People’s Procuratorate.CAI Chunyan, Xiang Haijie, Wang Binjie, Li Shikai, Xiao Xianzhong, Guan Yongji, Xu Jun and Lu Xiaoqing were procurators of the Municipal People’s Procuratorate.Li Tankuo was appointed Procurator-General of daoli District People’s Procuratorate;Cheng Lihua was chief Procurator of the People’s Procuratorate of Daowai District.Hong Hai was chief Procurator of nangang District People’s Procuratorate.Lin Yuerong was chief procurator of xiangfang District People’s Procuratorate.Sun Yubin was chief procurator of pingfang District People’s Procuratorate.Song Zhengzheng was chief procurator of the People’s Procuratorate of Songbei District.Fu Aimin was chief Procurator of the Hulan District People’s Procuratorate.Su Yanlai was the chief procurator of acheng District People’s Procuratorate;Li Yongzhi was chief procurator of shuangcheng District People’s Procuratorate.Si Tiefeng was chief procurator of the Wuchang People’s Procuratorate.Zhang Rui was chief Procurator of shangzhi People’s Procuratorate.Ren Qiang was chief Procurator of bayan County People’s Procuratorate.Li Yue was chief Procurator of bin County People’s Procuratorate.Cheng Fei was chief Procurator of the People’s Procuratorate of Yilan County.Mu Fuqiang was chief procurator of the People’s Procuratorate of Yanshou County.Shi Rui was chief Procurator of mulan County People’s Procuratorate.Li Hualong was chief procurator of tonghe County People’s Procuratorate.Li Chenglin was chief procurator of the People’s Procuratorate of Fangzheng County.Decided to remove: Liu Yazhou From the post of Director of public Security Bureau;The post of director of Municipal Bureau of Veterans Affairs;Director of sunrui Business Environment Construction Supervision Bureau.Liu Zhi was relieved from the post of Deputy director of Supervisory Commission of The City;Chief judge of the First Civil Trial Division of Liu Jianmin Intermediate People’s Court;President of the Second Civil Trial Division of Intermediate People’s Court of Tao Chuangui;Chief judge of the First Criminal Trial Division of Murray Intermediate People’s Court;President of the Second Administrative Trial Division of Zhengjialong Intermediate People’s Court;The chief judge of the First Case Filing Court of Gaolijuan Intermediate People’s Court;Chief judge of the First Court of Trial Supervision of Zhao Yuanbin Intermediate People’s Court;The Executive Board of Chen Xuewei Intermediate People’s Court acts as the chief judge of the Second Court;Deputy chief judge of the First Criminal Trial Division of Sulei Intermediate People’s Court;Deputy chief judge of the Second Criminal Trial Division of Wanggang Intermediate People’s Court;Deputy chief judge of the Second Criminal Trial Division of The Intermediate People’s Court of Wang Yiding;Deputy chief judge of the First Civil Trial Division of Guanbing Intermediate People’s Court;Deputy chief judge of the Second Civil Trial Division of Zhao Xiaobo Intermediate People’s Court;Deputy chief judge of the Third Civil Trial Division of Wangquan Intermediate People’s Court;Deputy chief judge of the Third Civil Trial Division of KongXiangqun Intermediate People’s Court;Deputy chief judge of the Fourth Civil Trial Court of Wu Lihui Intermediate People’s Court;Deputy chief judge of the First Administrative Trial Division of Fanxiaojun Intermediate People’s Court;Deputy chief judge of the First Administrative Trial Division of Zhongzhi Intermediate People’s Court;Deputy chief judge of the Second Court of Administrative Trial of Yuzhiyuan Intermediate People’s Court;The Executive Board of Penghuajie Intermediate People’s Court acts as deputy chief judge of the first Division;Han Limei, Tian Xiaohui, Wang Rui, Qiao Yue, Sui Guoqing, Wang Xiaohua Intermediate People’s Court;Member of the Procuratorial Committee and procurator of suyanlai People’s Procuratorate;Song Zhengzheng, Li Yongzhi, Fang Liyan, procurator of the People’s Procuratorate of Qiangguo Zhong City.Harbin city people’s congress (NPC) about accepting the gold and silver wall request to resign from the decision to Harbin city intermediate people’s court (the 15th February 16, 2022 in Harbin city people’s congress standing committee meeting by 44) due to job changes, gold and silver wall request to resign from Harbin city intermediate people’s court.After deliberation at the 44th meeting of the Standing Committee of the 15th People’s Congress of Harbin, the Standing Committee of the 15th People’s Congress of Harbin decided to accept Jinyinqiang’s resignation from the post of president of the Intermediate People’s Court of Harbin and report to the People’s Congress of Harbin for the record.Harbin city people’s congress (NPC) standing committee for Harbin Chen Xiping acting dean of the intermediate people’s court decision (the 15th February 16, 2022 in Harbin city people’s congress standing committee meeting by 44) the 15th Harbin city people’s congress standing committee meeting of article forty-fourth of the decision, Chen Xiping for Harbin acting dean of the intermediate people’s court.Source: Ice City + client editor: Wang Yue